Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

Îáùèé áåëîê

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Îáùèé áåëîê – ñîâîêóïíîñòü áåëêîâ ñûâîðîòêè êðîâè. Îñíîâíûìè áåëêàìè ÿâëÿþòñÿ àëüáóìèí è ãëîáóëèíû. Àëüáóìèí ñèíòåçèðóåòñÿ â ïå÷åíè, ãëîáóëèíû – â ãåïàòîöèòàõ è ëèìôîöèòàõ.
Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèþ

• Îñòðûå è õðîíè÷åñêèå âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ
• Îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ
• Íàðóøåíèÿ ïèòàíèÿ è ñèíäðîì ìàëüàáñîðáöèè

Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ
Ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè íå òðåáóåòñÿ.

Íåîáõîäèìî ïåðåä èññëåäîâàíèåì îòìåíèòü ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ.

Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ

• Ãåìîëèç, õèë¸ç
• Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû (àëëîïóðèíîë, àñïàðãèíàçà, àçàòèîïðèí, õëîðïðîïàìèä, äåêñòðàí, ýñòðîãåíû, èáóïðîôåí, èçîíèàçèä, ïåðîðàëüíûå êîíòðàöåïòèâû, ôåíèòîèí, ïðåäíèçîëîí, âàëüïðîåâàÿ êèñëîòà)

Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ

 • Åäèíèöû èçìåðåíèÿ
   
  Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
   
  Ïîâûøåíèå
   
  Ñíèæåíèå
   
  Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé