Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

Öèíê

 

Îáùèå ñâåäåíèÿ
Öèíê íàðÿäó ñ êàëèåì, íàòðèåì, êàëüöèåì è ìàãíèåì öèíê çàíèìàåò â êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè ïÿòîå ìåñòî ñðåäè âñåõ âíóòðèêëåòî÷íûõ êàòèîíîâ. Ýòîò ýëåìåíò ÿâëÿåòñÿ âàæíûì êîìïîíåíòîì ôåðìåíòîâ (ùåëî÷íàÿ ôîñôàòàçà, êàðáîêñèïåïòèäàçà, êàðáîàíãèäðàçà, àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçà è äð.) è ãîðìîíîâ (èíñóëèí, ïðîÿâëÿåò áèîëîãè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ïîñëå ñâÿçûâàíèÿ öèíêà ñ ìîëåêóëîé ãîðìîíà). Ñ äåôèöèòîì öèíêà ñâÿçàíû çàäåðæêà ðîñòà è ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ, àíåìèÿ.
Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèþ
Äèàãíîñòèêà íåäîñòàòî÷íîñòè öèíêà è èíòîêñèêàöèè öèíêîì
Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ
Ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè íå òðåáóåòñÿ.
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ
• Ãåìîëèç, õèë¸ç
Ïîâûøàþò ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ:
• Õëîðòàëèäîí, ïåíèöèëëàìèí 
Ïîíèæàþò ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ:
• Öèñïëàòèí, êîðòèêîñòåðîèäû, ýñòðîãåíû, èíòåðôåðîí, ïåðîðàëüíûå êîíòðàöåïòèâû, ôåíèòîèí
Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
 • Åäèíèöû èçìåðåíèÿ

  ìêìîëü/ë.

  Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ

  10,0 – 18,0 ìêìîëü/ë.

  Ïîâûøåíèå

  • Õðîíè÷åñêèé ëèìôîëåéêîç
  • Èñòèííàÿ ïîëèöèòåìèÿ
  • Ïåðâè÷íàÿ îñòåîñàðêîìà
  • Ïåðíèöèîçíàÿ àíåìèÿ

  Ñíèæåíèå

  • Öèððîç ïå÷åíè
  • Ìåòàñòàçû â ïå÷åíü
  • Èíôàðêò ìèîêàðäà
  • Òóáåðêóë¸ç ë¸ãêèõ
  • Òàëàññåìèè
  • Ñïðó
  • Îñòðûå èíôåêöèè
  • Ëèìôîìû
  • Àëêîãîëèçì
  • Íåäîñòàòî÷íîå ïîñòóïëåíèå ñ ïèùåé