Travmatoloji əməliyyatların qiymətləri

         A-Anesteziyanın növü
         X-Paketə daxil olmayan
         R-Paket xidmətinə daxil olan reanimasiyada yatış günlərinin sayı
         S-Paket xidmətinə daxil olan stasionarda yatış günlərinin sayı.
         Q-Xidmətin qiyməti (ƏDV daxil)
               
KOD Tibbi xidmətin (əməliyyatın) adı  A X R S Q

 

 

ORT-01 ÜMUMİ XİDMƏTLƏR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ORT-01-008

Köks gips korseti

53.00

2

ORT-01-009

Torako-braxial gips sarğısı

82.00

3

ORT-01-010

Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsək üstü)

40.00

4

ORT-01-011

Said əl (dirsək altı)

30.00

5

ORT-01-012

Barmaq gipsi

20.00

6

ORT-01-017

Baldır ayaq gipsi

40.00

7

ORT-01-019

Bud, baldır, ayaq gipsi

50.00

8

ORT-01-020

Gips çəkməsi (təkrar xidmət)

 

 

 

 

20.00

9

ORT-01-021

Gips çıxardılması

 

 

 

 

10.00

10

ORT-01-022

Steroid inyeksiyası

 

 

 

 

20.00

11

ORT-01-023

İntraartikulyar inyeksiya

 

 

 

 

20.00

12

ORT-01-024

Barmaq güdüklərinin formalaşdırılması

 

 

 

 

100.00

13

ORT-01-027

Oynaq punksiyası

 

 

 

 

30.00

 

    ORT-01 SPİNAL ƏMƏLİYYATLAR          
               
1 ORT-P-01-002 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərəyə qədər) ümumi tibbi sərf 1 6 2000.00
2 ORT-P-01-003 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərədən çox) ümumi tibbi sərf 1 6 2500.00

 

 

ORT-02 OYNAQ ƏMƏLİYYATLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ORT-P-02-001

Artrodez - Böyük Oynaqlarda

ümumi

Tibbi sərf 

1

3

1000.00

2

ORT-P-02-002

Artrodez - Orta Oynaqlarda

ümumi

Tibbi sərf  

 

2

800.00

3

ORT-P-02-003

Artrodez - Kiçik Oynaqlarda

yerli

Tibbi sərf  

 

1

300.00

4

ORT-P-02-004

Artroplastika - Böyük oynaqlar (bud-çanaq)

ümumi

Tibbi sərf  

1

5

2000.00

5

ORT-P-02-005

Artroplastika - Orta oynaqlarda

ümumi

Tibbi sərf  

 

3

1000.00

6

ORT-P-02-006

Artroplastika - Kiçik oynaqlarda

ümumi

Tibbi sərf  

 

1

800.00

7

ORT-P-02-007

Parsial endoprotez taxılması

ümumi

Tibbi sərf  

1

4

1100.00

8

ORT-P-02-008

Böyük oynaqlarda artrotomiya

spinal

 

 

2

500.00

9

ORT-P-02-009

Beyker kistinin boşaldılması

ümumi

 

 

1

300.00

10

ORT-P-02-010

Total diz protezi

ümumi

Tibbi sərf  

1

5

2000.00

 

 

 

ORT-P-03 ARTROSKOPİK ƏMƏLİYYATLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ORT-P-03-001

Artroskopik oynaq debritmanı

ümumi

 

 

1

700.00

2

ORT-P-03-002

Artroskopik oynaq siçanın çıxardılması

ümumi

 

 

1

500.00

4

ORT-P-03-004

Artroskopik kapsula açılması

ümumi

 

 

1

700.00

5

ORT-P-03-005

Artroskopik menisektomiya

ümumi

 

 

1

800.00

7

ORT-P-03-007

Artroskopik plika eksizyası

ümumi

 

 

1

700.00

8

ORT-P-03-008

Artroskopik synovial biopsiya

ümumi

 Tibbi sərf

 

1

500.00

9

ORT-P-03-009

Ön çarpaz bağın artroskopik əməliyyatı

ümumi

 

 

1

1800.00

10

ORT-P-03-010

Oynaq içi artroskopik lavaj

ümumi

 

 

1

700.00

11

ORT-P-03-011

Təkrari çıxıqların plastik əməliyyatı

ümumi

Tibbi sərf

 

2

1300.00

 

 

 

ORT-04 OSTEOSİNTEZ ƏMƏLİYYATLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ORT-P-04-001

Böyük sümüklərdə external fiksatorun tədbiqi

ümumi

Tibbi sərf 

 

3

1000.00

2

ORT-P-04-002

Kiçik orta sümüklərdə eksternal fiksatorlar

ümumi

Tibbi sərf  

 

1

850.00

3

ORT-P-04-003

Eksternal fiksator çıxardılması

ümumi

 

 

1

250.00

4

ORT-P-04-004

Eksternal fiksator çıxardılması

yerli

Tibbi sərf  

 

1

150.00

5

ORT-P-04-005

Böyük sümüklərdə osteosintez

ümumi

Tibbi sərf  

 

4

1300.00

6

ORT-P-04-006

Orta sümüklərdə osteosintez

ümumi

Tibbi sərf  

 

2

900.00

7

ORT-P-04-007

Kiçik sümüklərdə osteosintez

ümumi

Tibbi sərf  

 

1

400.00

8

ORT-P-04-008

MatEOL sınığı

ümumi

 

 

3

900.00

9

ORT-P-04-009

Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)

yerli

 

 

1

300.00

10

ORT-P-04-010

Asetabulum sınıqları

 

Tibbi sərf  

 

5

1800.00

11

ORT-P-04-011

Simfizis-pubis sınığları

 

Tibbi sərf  

 

5

1300.00

12

ORT-P-04-012

Parçalı sümük sınığları

 

Tibbi sərf  

 

5

1450.00

13

ORT-P-04-013

Çanaq sümükləri sınığı

 

Tibbi sərf  

 

5

1500.00

14

ORT-P-04-014

Kiçik sümüklərdə osteosintez

yerli

Tibbi sərf  

 

1

400.00

15

ORT-P-04-015

Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)

yerli

 

 

1

300.00

16

ORT-P-04-016

Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)

yerli

 

 

1

400.00

17

ORT-P-04-017

Böyük sümüklərdə external fiksatorun tətbiqi

yerli

Tibbi sərf  

 

5

1300.00

18

ORT-P-04-018

Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)

ümumi

 

 

1

500.00

19

ORT-P-04-019

Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)

ümumi

 

 

1

450.00

20

ORT-P-04-020

Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)

ümumi

 

 

1

300.00

21

ORT-P-04-021

Lövhə və İntramedulyar Mil Çıxardılması (böyük sümüklərdə)

ümumi

 

 

1

500.00

22

ORT-P-04-022

Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)

ümumi

 

 

1

400.00

23

ORT-P-04-023

Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)

ümumi

 

 

1

250.00

24

ORT-P-04-024

Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)

yerli

 

 

1

280.00

25

ORT-P-04-025

Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)

yerli

 

 

1

180.00

 

 

 

ORT-05 QANSIZ MÜDAXİLƏLƏR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ORT-P-05-001

Böyük Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası

ümumi

 

 

1

400.00

2

ORT-P-05-002

Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası

ümumi

 

 

1

300.00

3

ORT-P-05-003

Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası

yerli

 

 

1

150.00

4

ORT-P-05-004

Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası

ümumi

 

 

1

200.00

5

ORT-P-05-005

Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası

yerli

 

 

1

150.00

6

ORT-P-05-006

Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (böyük sümüklərdə)

ümumi

 

 

3

400.00

7

ORT-P-05-007

Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)

ümumi

 

 

1

200.00

8

ORT-P-05-008

Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)

yerli

 

 

1

150.00

9

ORT-P-05-009

Böyük Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası

ümumi

 

 

2

300.00

10

ORT-P-05-010

Orta oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası

ümumi

 

 

1

200.00

11

ORT-P-05-011

Orta Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası

yerli

 

 

1

150.00

12

ORT-P-05-012

Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası

yerli

 

 

1

50.00

13

ORT-P-05-013

Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası

ümumi

 

 

1

100.00

14

ORT-P-05-014

Sınıqlı cıxıqların qapalı reduksıyası (böyük sümüklərdə)

yerli

 

 

1

300.00

15

ORT-P-05-015

Böyük oynaq çıxıqların qapalı reduksiyası

yerli

 

 

1

200.00

 

    ORT-06 BİOPSİYALAR          
               
1 ORT-P-06-001 Böyük sümük biopsiyası ümumi     1 350.00
2 ORT-P-06-002 Böyük sümük biopsiyası yerli     1 200.00
3 ORT-P-06-003 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən ümumi     1 300.00
4 ORT-P-06-004 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən yerli     1 200.00
5 ORT-P-06-005 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən ümumi     1 200.00
6 ORT-P-06-006 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən yerli     1 100.00
7 ORT-P-06-007 Vertebrada sümük biopsiyası ümumi     1 400.00
8 ORT-P-06-008 Sinovial biopsiya yerli     1 200.00
9 ORT-P-06-009 Sinovial biopsiya ümumi     1 300.00

 

 

ORT-07 AÇIQ MÜDAXİLƏLƏR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ORT-P-07-001

Axil vətərinin qırılması

yerli

 

 

1

500.00

2

ORT-P-07-002

Axil vətərinin qırılması

ümumi

 

 

2

700.00

3

ORT-P-07-003

Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)

yerli

 

 

2

700.00

4

ORT-P-07-004

Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)

ümumi

 

 

5

800.00

5

ORT-P-07-005

Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının əməliyyatı

ümumi

 

 

3

800.00

6

ORT-P-07-006

Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının rekonstruktiv əməliyyatı

ümumi

Tibbi sərf 

 

3

900.00

7

ORT-P-07-007

Komplex Osteotomiya

ümumi

Tibbi sərf  

 

3

800.00

8

ORT-P-07-008

Sadə osteotomiya

ümumi

 Tibbi sərf 

 

2

600.00

9

ORT-P-07-009

Yumşaq toxuma əməliyyatları

ümumi

 

 

3

700.00

10

ORT-P-07-010

Karpal tunnel sindromu

yerli

 

 

1

350.00

11

ORT-P-07-011

Karpal tunnel sindromu

ümumi

 

 

1

500.00

12

ORT-P-07-012

Dupuytren kontrakturası

ümumi

 

 

2

800.00

13

ORT-P-07-013

Triger finger

yerli

 

 

1

150.00

14

ORT-P-07-014

Mallet finger

yerli

 

 

1

300.00

15

ORT-P-07-015

Mallet finger

ümumi

 

 

1

400.00

16

ORT-P-07-016

Suptalar mobilləşdirmə

ümumi

 

 

3

500.00

17

ORT-P-07-017

Sadə eqzostos çıxardılması

ümumi

 

 

2

500.00

18

ORT-P-07-018

Sadə, tək tendonun təmiri

ümumi

 

 

1

350.00

19

ORT-P-07-019

Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)

yerli

 

 

1

150.00

20

ORT-P-07-020

Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)

ümumi

 

 

1

300.00

21

ORT-P-07-021

Tenolizlər

ümumi

 

 

2

500.00

22

ORT-P-07-022

Tenodez

ümumi

 

 

2

500.00

23

ORT-P-07-023

Dekompresiya

ümumi

 

 

2

500.00

24

ORT-P-07-024

Sekesterektomi

ümumi

 

 

3

500.00

25

ORT-P-07-025

Sadə tək tendomun təmiri

yerli

 

 

1

200.00

26

ORT-P-07-026

Yumşaq toxumadan yad cismin çıxarılması

ümumi

 

 

1

300.00

27

ORT-P-07-027

Yumuşaq toxumadan yad cismin çıxarılması

yerli

 

 

1

150.00

28

ORT-P-07-028

Sinovektomiya

ümumi

 

 

3

700.00

29

ORT-P-07-029

Büzdüm sümüyünün çıxarılması

ümumi

 

 

2

600.00

30

ORT-P-07-030

Lövhə və intramedulyar mil çıxarılması (orta sümüklərdə)

yerli

 

 

1

300.00

 

 

 

ORT-08 REKONSTRUKTİV ƏMƏLİYYATLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ORT-P-08-004

Ətraf replantasiyası

ümumi

tibbi sərf

 

7

3000.00

5

ORT-P-08-005

Hallux-vagus

ümumi

tibbi sərf 

 

2

600.00

6

ORT-P-08-006

Hallux-vagus

yerli

tibbi sərf 

 

2

500.00

7

ORT-P-08-007

Böyük sümük psevdoartrozları

ümumi

tibbi sərf

 

5

1700.00

8

ORT-P-08-008

Böyük sümük amputasiyası

ümumi

 

1

5

1200.00

9

ORT-P-08-009

Kiçik sümüklərin amputasiyası

ümumi

 

 

2

400.00

10

ORT-P-08-010

Orta sümüklərin amputasiyası

ümumi

 

1

3

800.00

11

ORT-P-08-011

Anadangəlmə əyri boyunluğun əməliyyatı

ümumi

 

 

2

800.00

12

ORT-P-08-012

Anadangəlmə əyri pəncəlik əməliyyatı

ümumi

 

 

3

1000.00

13

ORT-P-08-013

Tendon transferi

ümumi

 

 

3

1300.00

14

ORT-P-08-014

Bəd xassəli sümük şişləri (böyük sümüklərdə)

ümumi

 

 

6

1700.00

15

ORT-P-08-015

Bəd xassəli sümük şişləri (orta sümüklərdə)

ümumi

 

 

3

1200.00

16

ORT-P-08-016

Bəd xassəli sümük şişləri (kiçik sümüklərdə)

ümumi

 

 

1

700.00

17

ORT-P-08-017

Xoş xassəli sümük şişləri-Böyük

ümumi

 

 

5

1200.00

18

ORT-P-08-018

Xoş xassəli sümük şişləri (orta)

ümumi

 

 

3

800.00

19

ORT-P-08-019

Xoş xassəli sümük şişləri (kiçik)

ümumi

 

 

1

600.00

20

ORT-P-08-020

Barmaq resplantasiyası

ümumi

 

 

5

1800.00

21

ORT-P-08-021

Kiçik sümüklərin amputasiyası

yerli

 

 

1

200.00

22

ORT-P-08-022

Yara debridmanı (orta)

ümumi

 

 

1

200.00

23

ORT-P-08-023

Yara debridmanı (kiçik)

ümumi

 

 

1

100.00

24

ORT-P-08-024

Ulnar arteriyanın təmiri

ümumi

 

 

2

500.00

25

ORT-P-08-025

Sümük autotransplantının alınması (başqa əməliyyatla birlikdə)

ümumi

 

 

2

300.00

26

ORT-P-08-026

Tendon və əzələ plastikası

ümumi

 

 

2

300.00

27

ORT-P-08-027

Ətraflardan yumşaq toxuma tör-in çıxarılması (kiçik)

ümumi

 

 

1

400.00

28

ORT-P-08-028

Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (orta)

ümumi

 

 

1

800.00

29

ORT-P-08-029

Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (böyük)

ümumi

 

 

4

1200.00

30

ORT-P-08-030

Yara debridmanı (orta)

yerli

 

 

1

200.00

31

ORT-P-08-031

Yara debridmanı - (kiçik)

yerli

 

 

1

100.00

32

ORT-P-08-032

Vintin xaric edilməsi

yerli

 

 

1

100.00

33

ORT-P-08-033

Yara debridmanı (böyük)

ümumi

 

 

2

300.00

34

ORT-P-08-034

Anadangəlmə bud-çanaq oynaq çıxıqları əməliyyatı

ümumi

 

 

5

1500.00

35

ORT-P-08-035

Oynaq kontrakturalarında mobilləşdirmə

ümumi

 

 

2

600.00

 


Diaqnoz Tibb Mərkəzi