LOR əməliyyatların qiymətləri

         A-Anesteziyanın növü
         X-Paketə daxil olmayan
         R-Paket xidmətinə daxil olan reanimasiyada yatış günlərinin sayı
         S-Paket xidmətinə daxil olan stasionarda yatış günlərinin sayı.
         Q-Xidmətin qiyməti (ƏDV daxil)
               
KOD Tibbi xidmətin (əməliyyatın) adı  A X R S Q

    QBB-01 ÜMUMİ XİDMƏTLƏR          
               
1 QBB-01-001 Saf səs audiometriya         20.00
2 QBB-01-002 Timpanometriya         10.00
3 QBB-01-003 Audiometriya+timpanometriya         25.00
4 QBB-01-004 Qulaq küylərinin terapiyası (tinnitus)         10.00
5 QBB-01-005 Akustik refleks testi         10.00
6 QBB-01-006 Bera         55.00
7 QBB-01-007 Eşitmə cihazı tətbiqi         15.00
8 QBB-01-008 Yevstax borusunun funksiyasının təyini         10.00
9 QBB-01-009 Videolarinqostroboskopiya         30.00
10 QBB-01-010 Larinqoskopiya         20.00
11 QBB-01-011 Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya)         20.00
12 QBB-01-012 Qulaq sırğalığının deşilməsi         10.00
13 QBB-01-013 Politser üsulu ilə hava üfürülməsi         40.00
14 QBB-01-014 Kona inyeksiyası         5.00
15 QBB-01-015 Ventilyasiya borusunun çıxarılması         60.00
16 QBB-01-016 Otoakustik emissiya         20.00
17 QBB-01-017 Perfarasiyon təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması         50.00
18 QBB-01-018 Burun boşluğunun yuyulması         25.00
19 QBB-01-019 Burun boşluğundan biopsiya götürülməsi         50.00
20 QBB-01-020 Burun sümüyü qırığının düzəldilməsi         100.00
21 QBB-01-021 Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması         50.00
22 QBB-01-022 Sebase kistinin açılması         60.00
23 QBB-01-023 Ağız boşluğundan biopsiya götürülməsi         50.00
24 QBB-01-024 Burun boşluğunun ön tamponadası         20.00
25 QBB-01-025 Burun boşluğundan arxa tamponun çıxarılması         30.00
26 QBB-01-026 Udlaqdan yad cismin çıxarılması         80.00
27 QBB-01-027 Paranazal punksiya 2 tər         30.00
28 QBB-01-028 Lakunaların yuyulması (3 seans)         45.00
29 QBB-01-029 Yaxmanın alınması         5.00
30 QBB-01-030 Parasentez         30.00
31 QBB-01-031 Qranulların yandırılması         20.00
32 QBB-01-032 Perforativ tabil         30.00
33 QBB-01-033 Perforasiyalı təbil pərdəsinin təmiri         150.00
34 QBB-01-034 Qulaq arxası inyeksiya         5.00
35 QBB-01-035 Sinixiyanın götürülməsi         40.00
36 QBB-01-036 Orta qulaq inyeksiyası         45.00
37 QBB-01-037 Traxeostomiya borusunun taxılması         100.00
38 QBB-01-038 Burun boşluğunun ön və arxa tamponadası         100.00
39 QBB-01-039 Xarici qulaq keçəcəyindən yad cisim çıxarılması         60.00
40 QBB-01-040 Parafaringeal şişdən biopsiya götürülməsi (əməliyyata əlavə)         50.00
41 QBB-01-041 Burun boşluğunda qanayan sahənin yandırılmasıelektrokoaqul         50.00
42 QBB-01-042 Traxeostomiya borusunun çıxardılması         50.00
43 QBB-01-043 Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi         5.00
44 QBB-01-044 Təbil pərdəsinə t- tüpün qoyulması         100.00
45 QBB-01-045 Xarici qulaq keçəcəyi furunkulunun açılması         10.00
46 QBB-01-046 Lakunaların yuyulması (1 seans)         10.00
47 QBB-01-047 Tonzillektomiya əməliyyatı sonrası qanaxmanın dayandırılması         50.00
48 QBB-01-048 Qulaqdan biopsiya götürülməsi         50.00
49 QBB-01-049 Burun arakəsməsi absesin acılması         50.00
50 QBB-01-050 Burun furunkulunun acılması         50.00
51 QBB-01-051 Burun balıqqulaqlarının elektrokoaqulasiyası         60.00
52 QBB-01-052 Qulaqdan polipin cıxarılması         50.00
53 QBB-01-053 Endoskopik biopsiya)         70.00
54 QBB-01-054 Otohematomanın punksiyası         40.00
55 QBB-01-055 Endonazal inyeksiya (1seans) dərmanla birlikdə         5.00
56 QBB-01-056 Orta burun keçəcəyinin anemizasiyası burun boşluquna dərman maddələrini yeridilməsi (1 seans         5.00
57 QBB-01-057 Yevstax Borularının kateterizasiyası (5 seans)         50.00
58 QBB-01-058 Peritonzillyar absesin açılması (birtərəfli) yerli       50.00
59 QBB-01-059 Qırtlaqa dərmanmaddalərinin tökülməsi         10.00
60 QBB-01-060 Sinixiyanın götürülməsi (elektrokaoqulyatorla)         50.00
61 QBB-01-061 Parasentez boru (tək tərəfli) (ambulator) yerli       100.00
62 QBB-01-062 Dəri törəməsinin cıxarılması yerli       100.00
63 QBB-01-063 Fibroendoskopik muayinə         50.00
64 QBB-01-064 Qulaqda qranulyasiyasının yandırılması         30.00
65 QBB-01-065 Burun boşluğunun arxa tamponadası         50.00
66 QBB-01-066 Udlaqarxası absesin açılması         50.00
    QBB-P--02 BURUN ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 QBB-P-02-001 Adenoidektomiya ümumi     1 230.00
2 QBB-P-02-002 Adenoidektomiya + parasentez boru (iki tərəfli) ümumi     1 300.00
3 QBB-P-02-003 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (tək tərəfli) yerli     1 400.00
4 QBB-P-02-004 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (tək tərəfli) ümumi     1 600.00
5 QBB-P-02-005 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (iki tərəfli) yerli   1 2 700.00
6 QBB-P-02-006 Submucoz rezeksiya (septoplastika) yerli     2 400.00
7 QBB-P-02-007 Submucoz rezeksiya (septoplastika) ümumi     2 500.00
8 QBB-P-02-008 Konxa rezeksiyası (iki tərəfli) yerli     2 230.00
9 QBB-P-02-009 Konxa rezeksiyası (iki tərəfli) ümumi     2 330.00
10 QBB-P-02-010 Konxa rezeksiyası (bir tərəfli) yerli     2 200.00
11 QBB-P-02-011 Konxa rezeksiyası (bir tərəfli) ümumi     3 400.00
12 QBB-P-02-012 Nazoplastika ümumi     2 1100.00
13 QBB-P-02-013 Burun boşluğunun bitişməsinin
aradan qaldırılması
yerli     1 150.00
14 QBB-P-02-014 Endoskopik transnazal biopsiya ümumi     1 50.00
15 QBB-P-02-015 UPPP - samnoplastika (OSAS) ümumi     1 600.00
16 QBB-P-02-016 Xoanal atreziya (tək tərəfli) ümumi     2 800.00
17 QBB-P-02-017 Burun boşluğunun bitişməsinin
aradan qaldırılması
ümumi     1 300.00
18 QBB-P-02-018 Adenoidektomiya yerli     1 230.00
19 QBB-P-02-019 Osteoplastika üsulu ilə frontal sinus əməliyyatı (tək tərəfli) ümumi     2 1000.00
20 QBB-P-02-020 Endoskopik DSR ümumi     1 500.00
21 QBB-P-02-021 Adenoidektomiya + parasentez boru (tək tərəfli) ümumi     1 350.00
22 QBB-P-02-022 Burun qanaxmasının dayandırılması ümumi     1 150.00
23 QBB-P-02-023 Xoanal atreziya (iki tərəfli) ümumi     2 900.00
24 QBB-P-02-024 Burunun qanayan polipinin çıxarılması ümumi     1 300.00
25 QBB-P-02-025            
26 QBB-P-02-026 Kaldvel yuk əməliyyatı ümumi     2 500.00
27 QBB-P-02-027 Burun-udlaq kütləsinin çıxarılması ümumi     1 800.00
28 QBB-P-02-028 Burunun açıq reduksiyası ümumi     1 800.00
29 QBB-P-02-029 Bilateral sfenoetmoidektomiya (iki tərəfli) ümumi   1 2 1200.00
30 QBB-P-02-030 Burun çəpəri perforasiyasının bərpası ümumi     1 600.00
31 QBB-P-02-031 Vazotomiya ikitərəfli yerli     1 150.00
32 QBB-P-02-032 Endonazal polipotomiya yerli     2 200.00
33 QBB-P-02-033 Endonazal polipotomiya ümumi     2 250.00
34 QBB-P-02-034 Funksiyonal endoskopik sinus cərrahiyyəsi (iki tərəfli) ümumi   1 2 900.00
35 QBB-P-02-035 Submucoz rezeksiya yerli     2 250.00
36 QBB-P-02-036 Submucoz rezeksiya ümumi     2 350.00
37 QBB-P-02-037 Septoplastika reviziyası yerli     2 200.00
38 QBB-P-02-038 Septoplastika reviziyası ümumi     2 280.00
39 QBB-P-02-039 Reseptoplastika yerli     2 700.00
40 QBB-P-02-040 Reseptoplastika ümumi     2 900.00
41 QBB-P-02-041 Endoskopik transnazal biopsiya ümumi     1 150.00
42 QBB-P-02-042 Burun qanaxmasının dayandırılması yerli     1 200.00
43 QBB-P-02-043 Haymorotomiya       2 350.00
44 QBB-P-02-044 Burunun qapalı reduksiyası yerli     1 250.00
45 QBB-P-02-045 Vazotomiya ikitərəfli ümumi     1 180.00
46 QBB-P-02-046 Vazotomiya birtərəfli yerli     1 120.00
47 QBB-P-02-047 Peritonzilyar absesin açılması ümumi     1 180.00
48 QBB-P-02-048 Burun çəpəri perforasiyasının bərpası       2 800.00
49 QBB-P-02-049 Burun çəpəri perforasiyasının bərpası (kiçik)       2 400.00
50 QBB-P-02-050 Antroxoanal polip       1 400.00
51 QBB-P-02-051 Laser kordotomiya     1 3 600.00
52 QBB-P-02-052 Vazotomiya birtərəfli ümumi     1 200.00
53 QBB-P-02-053 Lakrimal kisənin drenajı       1 300.00
54 QBB-P-02-054 Maksillektomiya     1 5 1000.00
55 QBB-P-02-055 Hissəvi maksillektomiya     1 5 700.00
56 QBB-P-02-056 Inferior maksillektomiya     1 3 400.00
    QBB-P--04 BOĞAZ ƏMƏLİYYATLARI          
               
1 QBB-P-04-001 Tonzillektomiya yerli     2 260.00
2 QBB-P-04-002 Tonzillektomiya ümumi     2 360.00
3 QBB-P-04-003 Tonzillektomiya + adenoidektomiya ümumi     2 360.00
4 QBB-P-04-004 Tonzillektomiya + adenoidektomiya + parasentez boru ümumi boru   2 650.00
5 QBB-P-04-005 Tiroqlossal kist eksiziyası ümumi     2 600.00
6 QBB-P-04-006 Boyundan yad cisimin çıxarılması ümumi     5 900.00
7 QBB-P-04-007 Ezofaqusdan yad cisimin çıxarılması ümumi   1 3 600.00
8 QBB-P-04-008 Mikosellenin ləğvi ümumi     2 1100.00
9 QBB-P-04-009 Çənəaltı tüpürcək vəzinin çıxarılması ümumi     2 600.00
10 QBB-P-04-010 Tonzillektomiya + adenoidektomiya yerli     2 430.00
11 QBB-P-04-011 Tonzillektomiya + uvuloektomiya ümumi     2 500.00
12 QBB-P-04-012 Tonzillektomiya (tək tərəfli) ümumi     1 330.00
13 QBB-P-04-013 Ağız boşluğundan xoş xassəli törəmələrin çıxarılması yerli     1 250.00
14 QBB-P-04-014 Üvulektomiya yerli     1 150.00
15 QBB-P-04-015 Branxial kist eksiziyası ümumi     2 900.00
16 QBB-P-04-016 Ezofaqusun ön divarında fistul açılması ümumi     1 300.00
17 QBB-P-04-017 Retrofarengeal absesin açılması ümumi     2 900.00
18 QBB-P-04-018 Dodağ törəməsinin rezeksiyasi       2 250.00
19 QBB-P-04-019 Üvulektomiya ümumi     1 200.00
20 QBB-P-04-020 Dərin boyun absesinin açilmasi     1 2 700.00
21 QBB-P-04-021 Dilkökü tonzillektomiyası yerli     2 400.00
22 QBB-P-04-022 Tonzillektomiya (tək tərəfli) yerli     1 220.00
23 QBB-P-04-023 Dilkökü tonzillektomiyası ümumi     2 500.00
24 QBB-P-04-024 UPPP - somnoplastika (OSAS) yerli     1 500.00
25 QBB-P-04-025 Nazolakrimal kanalın bujlanması       1 150.00
26 QBB-P-04-026 Pertonzilyar absesin açılması       1 150.00

Diaqnoz Tibb Mərkəzi