Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

Àëüáóìèí

 

Îáùèå ñâåäåíèÿ
Àëüáóìèí – îñíîâíàÿ ôðàêöèÿ áåëêîâ ñûâîðîòêè êðîâè (58 – 70%). Ñèíòåçèðóåòñÿ â ïå÷åíè. Àëüáóìèí ñîçäà¸ò îíêîòè÷åñêîå äàâëåíèå ïëàçìû êðîâè, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ê ñâÿçûâàíèþ èîíîâ (öèíêà, êàëüöèÿ, ìàãíèÿ), ìåòàáîëèòîâ (ìî÷åâîé êèñëîòû, áèëèðóáèíà, æèðíûõ êèñëîò) è ãîðìîíîâ (òåñòîñòåðîíà, êîðòèçîëà, òèðîêñèíà, òðèéîäòèðîíèíà). Àëüáóìèí òàêæå ñâÿçûâàåò íåêîòîðûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû â ñûâîðîòêå êðîâè.
Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèþ

 Îñòðûå è õðîíè÷åñêèå âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ
• Îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ
• Íàðóøåíèÿ ïèòàíèÿ è ñèíäðîì ìàëüàáñîðáöèè


Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ
Ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè íå òðåáóåòñÿ.
Íåîáõîäèìî ïåðåä èññëåäîâàíèåì îòìåíèòü ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ.
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ

• Ãåìîëèç, õèë¸ç
• Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû (àëëîïóðèíîë, àñïàðãèíàçà, àçàòèîïðèí, õëîðïðîïàìèä, äåêñòðàí, ýñòðîãåíû, èáóïðîôåí, èçîíèàçèä, ïåðîðàëüíûå êîíòðàöåïòèâû, ôåíèòîèí, ïðåäíèçîëîí, âàëüïðîåâàÿ êèñëîòà)

 

Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
 • Åäèíèöû èçìåðåíèÿ
   
  Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
   
  Ñíèæåíèå
   
  Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé