Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

Êàëèé/Íàòðèé/Õëîðèäû â ìî÷å

 

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Êîíöåíòðàöèÿ êàëèÿ â ïëàçìå è çàïàñû åãî â îðãàíèçìå çàâèñÿò, â ÷àñòíîñòè îò ôóíêöèè ïî÷åê. Áîëüøàÿ ÷àñòü êàëèÿ, ïðîôèëüòðîâàííîãî â êëóáî÷êàõ, ðåàáñîðáèðóåòñÿ â ïðîêñèìàëüíûõ êàíàëüöàõ.  äèñòàëüíûõ êàíàëüöàõ íåôðîíà èîíû êàëèÿ ïîäâåðãàþòñÿ ñåêðåöèè â ìî÷ó â îáìåí íà àêòèâíî ðåàáñîðáèðóþùèéñÿ íàòðèé. K/Na – îáìåí êîíòðîëèðóåòñÿ àëüäîñòåðîíîì è â ìåíüøåé ñòåïåíè äðóãèìè ãîðìîíàìè.
Ïî÷êè ôèëüòðóþò îêîëî 2500 ììîëü íàòðèÿ çà ñóòêè è îñíîâíîå åãî êîëè÷åñòâî ðåàáñîðáèðóåòñÿ â êàíàëüöàõ. Ïîýòîìó äàæå ÷àñòè÷íàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü âåä¸ò ê íàðóøåíèþ ãîìåîñòàçà íàòðèÿ. Óâåëè÷åíèå âûâåäåíèÿ íàòðèÿ ñ ìî÷îé ïðè îò¸êàõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î ðàññàñûâàíèè îòåêîâ.
Èîí õëîðà ïðèñóòñòâóåò â ïëàçìå êðîâè è ìî÷å â âèäå ñîëåé íàòðèÿ, êàëèÿ, ìàãíèÿ è êàëüöèÿ. Ýòè ýëåêòðîëèòû íåîáõîäèìû äëÿ ðåãóëÿöèè áàëàíñà ïîñòóïëåíèÿ âîäû è âûâåäåíèÿ åå èç îðãàíèçìà. Ïîêàçàòåëü ñóòî÷íîãî âûâåäåíèÿ ýòèõ ýëåêòðîëèòîâ îòðàæàåò ôóíêöèþ ïî÷åê è íàäïî÷å÷íèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïîääåðæàíèè âîäíî-ýëåêòðîëèòíîãî áàëàíñà. Ñíèæåíèå íàòðèÿ â ñóòî÷íîé ìî÷å ïðè íîðìàëüíîì ïîñòóïëåíèè â îðãàíèçì ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî çàäåðæêå â îðãàíèçìå, íàïðèìåð ïðè ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Òåñò ëó÷øå ïðîâîäèòü ñîâìåñòíî ñ îïðåäåëåíèåì ýòèõ ýëåêòðîëèòîâ â êðîâè.

 

Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèþ
• Ïàòîëîãèÿ ïî÷åê è íàäïî÷å÷íèêîâ
• Êîíòðîëü ëå÷åíèÿ äèóðåòèêàìè
Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ
Ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè íå òðåáóåòñÿ.
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ
• Íå ïîëíîñòüþ ñîáðàííàÿ ìî÷à çà ñóòêè
• Ïðè¸ì äèóðåòèêîâ
Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
  • Åäèíèöû èçìåðåíèÿ
    Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
    Ïîâûøåíèå
    Ñíèæåíèå