Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

Òåñòîñòåðîí

 

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Ó ìóæ÷èí òåñòîñòåðîí ñåêðåòèðóåòñÿ ñîçðåâøèìè êëåòêàìè Ëåéäèãà è êîíòðîëèðóåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ëþòåèíèçèðóþùèì ãîðìîíîì (ËÃ). Áîëüøàÿ ÷àñòü òåñòîñòåðîíà ñûâîðîòêè ñâÿçàíà ñ ãëîáóëèíîì, ñâÿçûâàþùèì ïîëîâûå ãîðìîíû (SHBG), êðîìå òîãî îí îáðàçóåò íåïðî÷íóþ ñâÿçü ñ àëüáóìèíîì, à òàêæå ïðèñóòñòâóåò â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè. Ïàòîëîãè÷åñêîå ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè îáùåãî òåñòîñòåðîíà ó ìóæ÷èí ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ãèïîãîíàäèçìå, ãèïîïèòóèòàðèçìå, ãèïåðïðîëàêòèíåìèè, ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, öèððîçå ïå÷åíè è ñèíäðîìå Êëàéíôåëüòåðà. Ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè îáùåãî òåñòîñòåðîíà ó ìóæ÷èí ìîæåò áûòü âûçâàíî îïóõîëüþ íàäïî÷å÷íèêîâ èëè ÿè÷åê, âðîæäåííîé ãèïåðïëàçèåé íàäïî÷å÷íèêîâ, à òàêæå ïàòîëîãèåé ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-òåñòèêóëÿðíîé ñèñòåìû.
Ó æåíùèí òåñòîñòåðîí âûðàáàòûâàåòñÿ ÿè÷íèêàìè, íàäïî÷å÷íèêàìè è ïåðèôåðè÷åñêèìè æèðîâûìè êëåòêàìè; åãî êîíöåíòðàöèÿ â ñûâîðîòêå ó æåíùèí ïðèáëèçèòåëüíî â 10 ðàç ìåíüøå, ÷åì ó ìóæ÷èí. Êàê è ó ìóæ÷èí, áîëüøàÿ ÷àñòü òåñòîñòåðîíà ñûâîðîòêè ó æåíùèí ñâÿçàíà ñ SHBG è àëüáóìèíîì, íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðèñóòñòâóåò â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè. Ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè îáùåãî òåñòîñòåðîíà ó æåíùèí ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñèíäðîìå ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ (ÑÏÊß), ñòðîìàëüíîì ãèïåðòåêîçå, îïóõîëè ÿè÷íèêîâ èëè íàäïî÷å÷íèêîâ, âðîæäåííîé ãèïåðïëàçèè íàäïî÷å÷íèêîâ, à òàêæå äðóãèõ íàðóøåíèÿõ ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-îâàðèàëüíîé ñèñòåìû.

 

Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèþ
• Ãèïîãîíàäèçì
• Îïóõîëè íàäïî÷å÷íèêîâ
• Îïóõîëè ÿè÷íèêîâ èëè ÿè÷åê
Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ

Ó æåíùèí èññëåäîâàíèå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü íà 7-9 äåíü ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà.

 

Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ
• Ãåìîëèç, õèë¸ç
• Ýñòðîãåíû
• Ãîíàäîòðîïèíû
• Ïåðîðàëüíûå êîíòðàöåïòèâû
• Àíäðîãåíû
Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
  • Åäèíèöû èçìåðåíèÿ
    Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
    Ïîâûøåíèå
    Ñíèæåíèå