Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

Àíäðîñòåíäèîí

 

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Àíäðîñòåíäèîí – ñòåðîèäíûé ãîðìîí, ÿâëÿþùèéñÿ ãëàâíûì ïðåäøåñòâåííèêîì òåñòîñòåðîíà è ýñòðîíà. Ïîâûøåííûé óðîâåíü àíäðîñòåíäèîíà íàáëþäàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè ñèíäðîìàõ ãèðñóòèçìà (íåíîðìàëüíûé ðîñò âîëîñ â àíäðîãåíçàâèñèìûõ çîíàõ) è âèðèëèçàöèè ó æåíùèí.  îòëè÷èå îò àíäðîãåíîâ íàäïî÷å÷íèêîâ – äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîíà è åãî ñóëüôàòà – àíäðîñòåíäèîí ñåêðåòèðóåòñÿ êàê êîðîé íàäïî÷å÷íèêîâ, òàê è ÿè÷íèêàìè. 
Êîíöåíòðàöèÿ àíäðîñòåíäèîíà â ïëàçìå êðîâè íà÷èíàåò óâåëè÷èâàòüñÿ ñ 7-ëåòíåãî âîçðàñòà, à ïîñëå 30-òè ëåò ïîñòåïåííî óìåíüøàåòñÿ. Âûðàáîòêà àíäðîñòåíäèîíà âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ñóòîê (ïèê ñåêðåöèè íàáëþäàåòñÿ â óòðåííèå ÷àñû), à òàêæå îò ôàçû ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà (âûñîêèå çíà÷åíèÿ õàðàêòåðíû äëÿ ñåðåäèíû öèêëà). Óâåëè÷åíèå àíäðîñòåíäèîíà ïðîèñõîäèò òàêæå âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè.
Àíäðîñòåíäèîí èìååò îòíîñèòåëüíî ñëàáóþ àíäðîãåííóþ àêòèâíîñòü (<20% îò àêòèâíîñòè òåñòîñòåðîíà), îäíàêî óðîâíè àíäðîñòåíäèîíà â ñûâîðîòêå (â íîðìå è ïðè ïàòîëîãèè) ÷àñòî âûøå, ÷åì òåñòîñòåðîíà. Êîíöåíòðàöèÿ ñûâîðîòî÷íîãî àíäðîñòåíäèîíà ÿâëÿåòñÿ ìàðêåðîì áèîñèíòåçà àíäðîãåíîâ. Ïîâûøåííûå óðîâíè ñâèäåòåëüñòâóþò î âðîæäåííîé âèðèëèçèðóþùåé ãèïåðïëàçèè íàäïî÷å÷íèêîâ.

 

Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèþ
• Ãèïåðàíäðîãåíèÿ
• Ãèðñóòèçì
• Áåñïëîäèå
• Íàðóøåíèÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà
Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ
Æåíùèíàì ðåêîìåíäóåòñÿ èññëåäîâàíèå ïðîâîäèòü íà 8 – 10 äåíü ìåñÿ÷íîãî öèêëà.
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ
• Ãåìîëèç, õèë¸ç
Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
  • Åäèíèöû èçìåðåíèÿ
    Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
    Ïîâûøåíèå