Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

Áåëêîâûå ôðàêöèè (ýëåêòðîôîðåç)

 

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Áåëêè ñûâîðîòêè êðîâè ïðè ýëåêòðîôîðåçå äåëÿòñÿ íà 5 ôðàêöèé: àëüáóìèí, α1 – ãëîáóëèíû, α2 – ãëîáóëèíû, β – ãëîáóëèíû è γ – ãëîáóëèíû.
Àëüáóìèí – îñíîâíàÿ ôðàêöèÿ áåëêîâ ñûâîðîòêè êðîâè (58 – 70%).
 ñîñòàâ α1 – ãëîáóëèíîâ âõîäÿò ñëåäóþùèå áåëêè: α1-ëèïîïðîòåèí, α1-àíòèòðèïñèí, α1-àíòèõèìîòðèïñèí, α1-êèñëûé ãëèêîïðîòåèí.
 ñîñòàâ α2-ãëîáóëèíîâ âõîäÿò: α2-ìàêðîãëîáóëèí, ãàïòîãëîáèí, ãåìîïåêñèí, àí-òèòðîìáèí III, öåðóëîïëàçìèí, òèðîêñèíñâÿçûâàþùèé ãëîáóëèí.
Ôðàêöèÿ β-ãëîáóëèíîâ ñîäåðæèò β-ëèïîïðîòåèíû, òðàíñôåððèí, êîìïîíåíòû êîìïëåìåíòà, β2-ìèêðîãëîáóëèí, Ñ-ðåàêòèâíûé ïðîòåèí.
γ-ãëîáóëèíû ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ôèáðèíîãåíîì, èììóíîãëîáóëèíàìè A, M, G, E, D; ëèçîöèìîì.

 

Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèþ

• Îñòðûå è õðîíè÷åñêèå âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû
• Òðàâìû
• Àëëåðãè÷åñêèå è ñòðåññîâûå ñîñòîÿíèÿ
• Îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ

 

Ïîäãîòîâêà ê èññëåäîâàíèþ
Ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè íå òðåáóåòñÿ.

Íåîáõîäèìî ïåðåä èññëåäîâàíèåì îòìåíèòü ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ.

 

Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ

• Ãåìîëèç, õèë¸ç
• Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû (àëëîïóðèíîë, àñïàðãèíàçà, àçàòèîïðèí, õëîðïðîïàìèä, äåêñòðàí, ýñòðîãåíû, èáóïðîôåí, èçîíèàçèä, ïåðîðàëüíûå êîíòðàöåïòèâû, ôåíèòîèí, ïðåäíèçîëîí, âàëüïðîåâàÿ êèñëîòà)

 

Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
 • Åäèíèöû èçìåðåíèÿ
   
  Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
   
  Ïîâûøåíèå
   
  Ñíèæåíèå
   
  Èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé