Diaqnoz Tibb Mərkəzi
düzgün diaqnoz, keyfiyyətli müalicənin ünvanı!

   

CHECK-UP müayinə Tibbi lüğət Sual cavab Analizin cavabı Məmnun müştərilər

ƏÖĞŞƏ P1NP – ìàðê¸ð ôîðìèðîâàíèÿ êîñòíîé òêàíè

Àëãîðèòì ëàáîðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ íà TORCH-èíôåêöèè

Àëëåðãîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Àíòèòåëà ê âíóòðåííåìó ôàêòîðó

Áîëåçíü Ëàéìà (áîððåëèîç)

Âèòàìèí D: êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå

Âèðóñíûå ãåïàòèòû: ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà

Ãëèêîçèëèðîâàííûé ãåìîãëîáèí: êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå

Ãîìîöèñòåèí – ìàðêåð ðèñêà ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé

Äèàãíîñòèêè óðîãåíèòàëüíîãî õëàìèäèîçà

Çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè: àëãîðèòì äèàãíîñòèêè

Êëåùåâîé ýíöåôàëèò

Инфекции передающиеся половым путём

Ìåòîäû îöåíêè è êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå ÑÎÝ

Ìóæ÷èíà çà 40

Îñòàçà (êîñòíûé èçîôåðìåíò ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû)

Îñòåîïîðîç

Ïðîèíñóëèí

Ïðîñòàòè÷åñêàÿ êèñëàÿ ôîñôàòàçà

Ðàñòâîðèìûå ðåöåïòîðû òðàíñôåððèíà

Ðîëü ñåëåíà â ïðîôèëàêòèêå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

Ñàõàðíûé äèàáåò

×òî òàêîå ðàê

×òî òàêîå àëëåðãèÿ...

Sarıliq